AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Den extrinsiska dimensionen - den relativa verklighetens värld

Detta är jämförelsernas och det praktiska tänkandets dimension, den dimension där enbart vissa egenskaper jämförs med varandra i ett sökande efter det som ger bäst resultat i verklighetens värld. Den innehåller den verkliga världens element – verkligheten själv jämförd som bra/bättre/bäst och att uppfatta saker så som de ser ut jämfört med andra av sin typ. I den här dimensionen ser man saker och ting och deras egenskaper så som de uppfattas i olika sammanhang, tex det fallfärdiga huset som också är huset fyllt med möjligheter för den praktiske. ”Vi måste hitta den bästa chefen för logistikavdelningen” är tex en utgångspunkt för en rekrytering. I systemiskt tänkande skulle en sådan utgångspunkt enbart kunna bestämmas genom en synnerligen exakt kravprofil som tydligt anger vad logistikfunktionen i företaget egentligen sysslar med, vilka chefskrav som finns och hur mätningen av de sökande ska utföras så att objektiv jämförbarhet uppstår.

En jämförande dimension
I den extrinsiska dimensionen däremot är samma utgångspunkt relativ. När vi vet vilka kandidater som finns kan rangordningen ske utifrån olika utgångspunkter. De kommer också att förändras under urvalets gång och till slut framstår någon som bäst utifrån relativa utgångspunkter. Därför är den extrinsiska dimensionen en jämförande dimension där man bestämmer hur rik på egenskaper ett objekt eller en person är i relation till andra objekt eller personer. Denna dimension riktar sig egentligen inte till objekten eller personen i sig. Den riktar sig till hur ett objekt eller en person uppfyller ett antal egenskaper som liknande objekt eller personer förväntas ha. Andra exempel på relativa egenskaper är tex vad en konsult eller talare är värd i arvode. Särskilt talare har ett synnerligen relativt värde som kan skifta från 2.000 kr för ett par timmar över till 50.000 för samma tidsinsats. På ett seminarium kan dessutom en synnerligen känd person – t ex Bill Clinton - ta arvoden i storleken 500.000 fortfarande för samma tidsrymd. Vad någon är värd i ekonomisk ersättning för att göra en viss insats är en synnerligen relativ bedömning.

Matematiskt sett innehåller denna dimension beräkningsbara oändliga mängder med ändliga delmängder eller egenskaper. Med andra ord kan t ex en utmärkt föreläsare för en kortare genomgång på kvällen ha fem karaktäristiska egenskaper (känd, kunnig inom området, medryckande, roande och dyr). Egenskaperna har valts från en lista med oändliga möjligheter att beskriva en talare som också innehåller fler faktorer än de som valts ovan (t ex språkkunnig, utseende, ålder, klädsel, kontroversiell, yrke).

Utmärkande för personer med mycket extrinsiskt tänkande
Den här dimensionen handlar om resultat och sunt förnuft, taktisk planering, trygghet i rollen och social tillfredsställelse. För en ledare handlar den om olika roller och att se verkliga sammanhang som svar på frågan varför det fungerar som det fungerar i verkligheten. Om en person tar stor hänsyn till extrinsiska värden yttrar det sig i en stark uppskattning av att få saker gjorda, gärna genast. En ledare betonar ofta att det viktigare att göra något än att göra det rätt, dvs. improvisation är lärande kring hur verkligheten egentligen fungerar. Därmed blir flexibilitet och praktisk smidighet viktiga. När en person inte tar hänsyn till extrinsiska värden, visar det sig i en tendens att undvika oförutsägbara situationer, en underskattning av vad som behövs för att få saker gjorda och en benägenhet att undvika att uppfylla sociala normer och värden. En sådan person kan bli otaktisk och alltför lätt bortse ifrån hur verkligheten fungerar.


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord